Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Aprovat definitivament el projecte de reparcel•lació i d’urbanització de Mas d’en Parés

 

EDICTE

 

Aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i d’urbanització de Mas d’en Parés per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 10-4-2013, es fa públic per a general coneixement.

 

Contra el present acord, que és definitiu en la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d¿aquest edicte, tot això de conformitat amb l’establert als articles 8.1 i 10.1 a) de la Llei 29-1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, i sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que considereu procedent, d’acord amb el que disposa l’article 58.2 in fine de la Llei 30-92, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

Santes Creus, 26 de novembre de 2013.

 

Fina Bartolí Parera

L’Alcaldessa