Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Aiguamúrcia aprova un pressupost d'1,6 milions d'euros per al 2015

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha aprovat un pressupost de 1.626.704,44 euros per a l’any 2015. En general, les principals modificacions introduïdes en les partides del pressupost de despeses per a 2015, en relació amb el pressupost anterior, poden resumir-se en que s’ha ajustat a la baixa l'import del capítol 2 tenint en compte que, a l'exercici anterior, es va presentar la resta de la factura de l’empresa Solé-Roman pels treballs de redacció dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització de l'Urbanització Mas d'en Parés per un import de 139.250,0 euros.

 

Cal dir que, a data d'avui, la Generalitat de Catalunya encara no ha ingressat a l'Ajuntament la corresponent subvenció lligada a dita actuació, i per tant, del total factura encara se'ls hi deuen 137.250,84 euros, amb els perjudicis causats no solament a l'empresa si no també a l'Ajuntament doncs, amb la publicació del Real Decreto 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, encara es poden agreujar més els problemes de liquidesa que pateix l'Ajuntament, afectant a la seva pròpia viabilitat, de veure's retingut l’import que mensualment es rep de la participació en els tributs de l'Estat en aplicació de l'art. 8 de dita norma.

 

En general, les principals modificacions introduïdes en les partides del pressupost d'ingressos per a l'exercici 2015, en relació amb el pressupost anterior, es poden resumir en que s'ha ajustat a l'alça l'import del capítol I d’impostos directes d'acord amb la liquidació del padrons fiscals, concretament el de I' IBI d’urbana de l'exercici 2014.

 

Per a la confecció del pressupost s’ha tingut en compte que ha d’estar equilibrat pressupostàriament i assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu del deute públic, d’acord amb els articles 3 i II de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, entès en termes de comptabilitat nacional i segons dades consolidades.

 

Descarrega PDF del Pressupost