Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

A informació pública l’aprovació dels projectes de Telefónica de España SAU

D’acord amb l’establert a l’art. 48.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’ un mes mitjançant la publicació del present anunci al BOP i a la web de l’ajuntament l’expedient per a l’aprovació dels projectes de Telefónica de España SAU per a enllaç amb cable de 16 fibres òptiques als centres educatius de Sant Miquel del Pla de Manlleu, Les Moreres de Les Pobles i Santa Magdalena del Pont d’Armentera.

 

Durant el termini referit l’expedient podrà ser examinat a les oficines municipals i es podran formular les al.legacions i observacions que es considerin oportunes.

 

Santes Creus, 28 d’abril de 2015.

 

L’Alcaldessa,

 

Fina Bartolí Parera