Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Convocada una plaça d’auxiliar de la llar d’infants municipal

L’Alcaldia, per Resolució núm.200/2015, de data 30/9/2015, va acordar convocar el procés selectiu, mitjançant concurs, de la persona que ha d’ocupar la plaça d’auxiliar de la llar d’infants municipals en règim laboral temporal d’interinatge, amb jornada completa,  d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:


BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL INTERINA D’UN/A AUXILIAR DE LA LLAR D'INFANTS DE SANTES CREUS


1- Objecte de la convocatòria.- L’objecte d’aquesta convocatòria es portar a terme una selecció per a cobrir un lloc de treball en règim laboral temporal d’interinitat per ocupar el lloc d’auxiliar de la llar d’infants.


2-Requisits dels aspirants.- Per a poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:

a) Ser espanyol/a, ciutadà/na de la Unió Europea o estranger/a amb residència legal a Espanya, en compliment de l’article 10 de la Llei orgànica 4/00, d’11 de gener, sobre  drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la seva integració social, modificat per la Llei orgànica 8/00, de 22 de desembre.

b)Tenir complerts els 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de Tècnic de grau Superior en Educació infantil, el Títol de mestre especialista en educació infantil o de professor d’EGB especialista en pre-escolar o equivalents.

d)Acreditar coneixements de la llengua catalana, amb nivell C o superior. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta.

e)els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o els que pel seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua espanyola hauran d'acreditar el seu coneixement mitjançant l'aportació del Diploma de nivell Superior d'espanyol regulat al

RD 1137/2002 , de 31 de octubre , o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit por les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per òrgan oficial competent en territori espanyol. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta.

f)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

g)No patir malaltia o defectes físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

Totes les condicions que s'estableixen a les bases generals d'aquesta convocatòria s'han de reunir en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies. Tanmateix la justificació documental del coneixement del català i espanyol es podrà presentar fins el moment anterior a la realització de la prova.


3- Procés selectiu. El procediment de selecció serà el de concurs.

1.-Fase de concurs:

Els mèrits es valoraran d'acord amb els conceptes següents:

Experiència professional:

Serveis prestats en tasques anàlogues en un altre llar d'infants: Fins a un màxim de 4

punts.

0,10 punts/mes.

No es tindran en compte els treballs i les practiques realitzades que siguin necessàries

per a l'obtenció dels títol oficials.

Acreditació:

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps i regim de dedicació.

L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social que s’ha d’acompanyar a més a més de contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

Formació:

Estudis realitzats i cursets i seminaris relacionats amb les funcions específiques de la

plaça a cobrir: Fins a un màxim d’1,5 punt.

- Si no consta la seva durada o és inferior a les 10 hores, 0’05 punts.

- Si la seva durada està entre 10 hores i menys de 20 hores, 0’10 punts.

- Si la seva durada està entre 20 hores i menys de 40 hores, 0’20 punts.

- Si la seva durada està entre 40 hores i menys de 60 hores, 0’30 punts.

- Si la seva durada està entre 60 hores i menys de 100 hores, 0’40 punts.

- Si la seva durada és de 100 hores o més, 0,50 punts.

Acreditació: Fotocopia del títol o certificació del curs. En el cas que al certificat del curs no aparegui la duració del mateix, es donarà la puntuació mínima.

2.- Entrevista personal:

Aquesta fase té caràcter obligatori i sumatori.

Consistirà en una entrevista personal amb el tribunal qualificador de la convocatòria, per tal de valorar el nivell d’adequació al lloc de treball ofert.

Es valorarà de zero a 2 punts.

3.- Coneixements de la llengua catalana:

Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si s’escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat corresponent al nivell C de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de personal de l’Administració Pública desenvolupat en l’ultim any, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, i en cas d’obtenir la qualificació de no apte, l’aspirant quedarà automàticament eliminat del procés selectiu.


4- Presentació d’instàncies. Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Ajuntament d’Aiguamúrcia de 9 a 15 hores i aniran adreçades a l’Alcaldessa.

Les instàncies en què se sol·liciti prendre part en el procés hauran de ser presentades al registre general de la corporació, en hores d’oficina, juntament amb la documentació fefaent acreditativa demanada al punt 2 i 3 degudament presentada dins del termini improrrogable de 5 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.

La instància anirà acompanyada de la següent documentació:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document equivalent dels països de la Unió Europea, o del NIE pels estrangers no comunitaris.

b) Fotocòpia de la titulació exigida.

d) Currículum acadèmic i professional.

e) Documentació acreditativa de l'experiència professional i la Formació.

Les fotocòpies hauran d'estar compulsades per notari o be s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament d’Aiguamúrcia juntament amb els originals per a la seva compulsa.


5-Temporalizació del procés selectiu

Una vegada tancat el termini de presentació d'instàncies s'aprovarà per l’Alcaldia la llista provisional de candidats admesos i exclosos, que es publicarà al taulell d'anuncis de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia. Dels candidats exclosos s'indicarà el motiu de la exclusió, donat un termini per a la subsanació o reclamació. Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva d'admesos.

Amb la llista definitiva d'admesos es fixarà el dia de la realització de les proves, la composició del tribunal, i la data de la reunió del tribunal per a la valoració dels mèrits.


6-Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

La designació nominal dels membres del tribunal, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

- PRESIDENT:

Un professional de l’ensenyament

- VOCALS:

Un tècnic de la Diputació de Tarragona o del Consell Comarcal de l’Alt Camp

-SECRETARI: La secretària interventora accidental

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels membres titulars i serà sempre necessària la presència del president i del secretari.

L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’ajustaran al que preveu l’art. 28 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú.

El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes durant el període de selecció, que tindran veu  per no vot.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents i resoldrà en cas d’empat el vot de qui actuï com a president.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords

necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.


7-Proposta de contractació.

Acabada la qualificació del concurs, el Tribunal publicarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d’Aiguamúrcia la puntuació dels aspirants de major a menor, i proposarà a la presidència la contractació de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta.

Els aspirants que no siguin contractats, passaran a constituir una borsa de treball que la corporació podrà utilitzar, seguint l'ordre de puntuació, per totes aquelles baixes o renuncies que es puguin produir, amb una duració de dos anys a comptar des de la data de finalització del procés selectiu.

El termini per presentar les instàncies és de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.


Santes Creus, 2 d’octubre de 2015.

L’alcaldessa,

Sra. Fina Bartolí Parera