Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Modificació dels estatuts de l’entitat urbanística i de conservació Mas d’en Parès

 

Per Decret d’Alcaldia 18/2016 de 9/2/2016 es va resoldre aprovar inicialment la modificació dels articles 15, 17 i 35 dels estatuts de l’entitat urbanística i de conservació Mas d’en Parès.

 

En compliment del tràmit d’informació pública, es pot consultar l’expedient durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci a les oficines municipals.

 

Si no es presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació esdevindrà aprovada definitivament, sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

 

 

Santes Creus, 15 de febrer de 2016