Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Obertura de les ofertes presentades per la concessió del Bar del Casalot

 

En relació a la licitació de la concessió de l’ús privatiu del Bar del Casalot, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, s’informa que el proper dilluns 5 de desembre a les 19:00 hores es procedirà a l’obertura de les ofertes presentades.

 

Així mateix s’informa que la Mesa de contractació queda designada amb els següents membres:

 

Presidenta: Sra. Fina Bartolí Parera

Vocals: Sr. Josep Pérez Palau, Sra. Maria Jimenez Mateo i Secretària interventora accidental, Sra. Carmen Masó Laporta

 

Secretari: Funcionària de la corporació, Sra. Carme Magre Ventura