Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 30/10/2012 va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’acord se sotmet a informació pública i audiència dels interessats en un termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest edicte al BOP, per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

 

Santes Creus, 31 d’octubre de 2012