Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Ple ordinari de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia aquest 10 d'abril

Escut Aiguamúrcia

 

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia celebra una sessió ordinària del ple municipal aquest dimecres 10 d’abril a les 19:00 hores. L’ordre del dia és la següent:

 

 

1. Estudi i aprovació, si escau, de les actes de sessions anteriors (S.E.18-9-2012, S.O. 27-9-2012, S.ES30-10-2012, S.O. 2-1-2013, S.E. 11-1-2013).

 

2. Estudi i aprovació, si escau, de l’aprovació de la revisió del padró municipal a data 1-1-2013.

 

3. Estudi i aprovació definitiva, si escau, dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització de la urbanització “Mas d’en Parés”.

 

4. Estudi i aprovació definitiva, si escau, de l’expedient de reanudació del tracte successiu interromput a la urbanització de Mas d’en Parés.

 

5. Estudi i aprovació, de la modificació de crèdit nº1/2013.

 

6. Estudi i aprovació, si escau, del conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament d’Aiguamúrcia.

 

7. Estudi i aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.

 

8. Estudi i aprovació, si escau, de la posada en marxa del sistema de barrera per a l’accés al recinte monacal de Santes Creus.

 

9. Estudi i aprovació, si escau, del reglament de protecció de l’entorn de les places de Santa Llúcia, Sant Bernat i Sant Just de Santes Creus.

 

10. Donar compte de l’informe de Secretaria Intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia.

 

11.  Donar compte de l’Informe d´intervenció complementari a l’informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat, del deute públic i de la regla de la despesa.

 

12.  Estudi i aprovació, si escau, de l´expedient de reconeixement extrajudicial 1/2013.

 

13.  Estudi i aprovació, si escau, de la declaració dels Xiprers del Palau de l’Abat com a arbres d’interès local, sol.licitar la seva declaració com arbre monumental i prosseguir els tràmits respecte la resta d’arbres remarcables al municipi d’Aiguamúrcia.

 

14.  Donar compte dels decrets de l’alcaldia.

 

15.  Precs i preguntes.